Mar 05, 2021 |
FSXB300_v10.zip
 
File Size
FSXB300_v10\AFG_B300_v10.gif 10K
FSXB300_v10\aircraft.cfg 13K
FSXB300_v10\Documentation\AFG_Readme.txt 7K
FSXB300_v10\Documentation\King_Air_Manual\AFG_Readme.txt 7K
FSXB300_v10\Documentation\King_Air_Manual\images\cockpit_overview.jpg 124K
FSXB300_v10\Documentation\King_Air_Manual\images\flight.jpg 56K
FSXB300_v10\Documentation\King_Air_Manual\images\fuel_panel.jpg 35K
FSXB300_v10\Documentation\King_Air_Manual\images\main_panel_copilot.jpg 132K
FSXB300_v10\Documentation\King_Air_Manual\images\main_panel_pilot.jpg 137K
FSXB300_v10\Documentation\King_Air_Manual\images\overhead_panel.jpg 89K
FSXB300_v10\Documentation\King_Air_Manual\images\overview.jpg 102K
FSXB300_v10\Documentation\King_Air_Manual\images\pedestal_1.jpg 46K
FSXB300_v10\Documentation\King_Air_Manual\images\pedestal_2.jpg 35K
FSXB300_v10\Documentation\King_Air_Manual\images\streamers.jpg 72K
FSXB300_v10\Documentation\King_Air_Manual\images\switch_panel_copilot.jpg 56K
FSXB300_v10\Documentation\King_Air_Manual\images\switch_panel_pilot.jpg 73K
FSXB300_v10\Documentation\King_Air_Manual\images\Thumbs.db 145K
FSXB300_v10\Documentation\King_Air_Manual\images\yoke.jpg 69K
FSXB300_v10\Documentation\King_Air_Manual\index.html 552
FSXB300_v10\Documentation\King_Air_Manual\pages\copilot_e.html 2K
FSXB300_v10\Documentation\King_Air_Manual\pages\copilot_switches_e.html 4K
FSXB300_v10\Documentation\King_Air_Manual\pages\credits_e.html 2K
FSXB300_v10\Documentation\King_Air_Manual\pages\flight_e.html 4K
FSXB300_v10\Documentation\King_Air_Manual\pages\fuel_e.html 1K
FSXB300_v10\Documentation\King_Air_Manual\pages\mainpanel_e.html 2K
FSXB300_v10\Documentation\King_Air_Manual\pages\menu_e.html 2K
FSXB300_v10\Documentation\King_Air_Manual\pages\overhead_e.html 2K
FSXB300_v10\Documentation\King_Air_Manual\pages\overview_e.html 2K
FSXB300_v10\Documentation\King_Air_Manual\pages\pedestal.html 3K
FSXB300_v10\Documentation\King_Air_Manual\pages\pilot_e.html 2K
FSXB300_v10\Documentation\King_Air_Manual\pages\pilot_switches_e.html 4K
FSXB300_v10\Documentation\King_Air_Manual\pages\throttle_e.html 2K
FSXB300_v10\Documentation\Screenshots\Cabin.jpg 93K
FSXB300_v10\Documentation\Screenshots\D-IBER1.jpg 91K
FSXB300_v10\Documentation\Screenshots\D-IBER2.jpg 126K
FSXB300_v10\Documentation\Screenshots\LX-SEA.jpg 93K
FSXB300_v10\Documentation\Screenshots\Thumbs.db 247K
FSXB300_v10\Documentation\Screenshots\VC01.jpg 173K
FSXB300_v10\Documentation\Screenshots\VC02.jpg 128K
FSXB300_v10\Documentation\This file not to be added to FSPlanet!.txt 707
FSXB300_v10\Effects\KA300_beacon.fx 2K
FSXB300_v10\Effects\KA300_cabinlight.fx 1K
FSXB300_v10\Effects\KA300_logo_light.fx 1K
FSXB300_v10\Effects\KA300_logo_light_fx.fx 3K
FSXB300_v10\Effects\KA300_navgre.fx 4K
FSXB300_v10\Effects\KA300_navred.fx 4K
FSXB300_v10\Effects\KA300_navwhi.fx 3K
FSXB300_v10\Effects\KA300_strobe.fx 2K
FSXB300_v10\Effects\KA300_vclight.fx 1K
FSXB300_v10\FILE_ID.DIZ 272
FSXB300_v10\FSXReadme.txt 691
FSXB300_v10\Introduction.txt 415
FSXB300_v10\KingAir300.air 14K
FSXB300_v10\KingAir300check.txt 7K
FSXB300_v10\model.nocabin\KingAir300_nocabin.mdl 1M
FSXB300_v10\model.nocabin\model.cfg 37
FSXB300_v10\model\KingAir300.mdl 2M
FSXB300_v10\model\model.cfg 31
FSXB300_v10\panel\instruments.bmp 3M
FSXB300_v10\panel\kingair300.CAB 651K
FSXB300_v10\panel\Panel.cfg 6K
FSXB300_v10\sound\kagear.wav 344K
FSXB300_v10\sound\kan11.wav 352K
FSXB300_v10\sound\kan12.wav 273K
FSXB300_v10\sound\kan13.wav 578K
FSXB300_v10\sound\kan14.wav 355K
FSXB300_v10\sound\kan1shut.wav 340K
FSXB300_v10\sound\kan1strt.wav 434K
FSXB300_v10\sound\kan21.wav 332K
FSXB300_v10\sound\kan22.wav 443K
FSXB300_v10\sound\kan23.wav 1M
FSXB300_v10\sound\kan24.wav 689K
FSXB300_v10\sound\kan2strt.wav 353K
FSXB300_v10\sound\kap1a.wav 477K
FSXB300_v10\sound\kap1b.wav 493K
FSXB300_v10\sound\kap1c.wav 270K
FSXB300_v10\sound\kap1d.wav 270K
FSXB300_v10\sound\kap2a.wav 535K
FSXB300_v10\sound\kap2b.wav 574K
FSXB300_v10\sound\kapfeather.wav 281K
FSXB300_v10\sound\kapr.wav 222K
FSXB300_v10\sound\kastall.wav 90K
FSXB300_v10\sound\kbn11.wav 352K
FSXB300_v10\sound\kbn12.wav 273K
FSXB300_v10\sound\kbn13.wav 355K
FSXB300_v10\sound\kbn14.wav 354K
FSXB300_v10\sound\kbn1shut.wav 340K
FSXB300_v10\sound\kbn1strt.wav 434K
FSXB300_v10\sound\kbn21.wav 332K
FSXB300_v10\sound\kbn22.wav 443K
FSXB300_v10\sound\kbn23.wav 998K
FSXB300_v10\sound\kbn24.wav 733K
FSXB300_v10\sound\kbn2strt.wav 353K
FSXB300_v10\sound\kbp1a.wav 511K
FSXB300_v10\sound\kbp1b.wav 475K
FSXB300_v10\sound\kbp1c.wav 254K
FSXB300_v10\sound\kbp1d.wav 254K
FSXB300_v10\sound\kbp2a.wav 513K
FSXB300_v10\sound\kbp2b.wav 578K
FSXB300_v10\sound\kbpfeather.wav 281K
FSXB300_v10\sound\kbpr.wav 222K
FSXB300_v10\sound\kingair_gyro.wav 4M
FSXB300_v10\sound\kmflap.wav 230K
FSXB300_v10\sound\kmgeardn.wav 174K
FSXB300_v10\sound\kmgearup.wav 213K
FSXB300_v10\sound\kwind.wav 1M
FSXB300_v10\sound\Readme_LM_KASndEnhPck_v31.txt 3K
FSXB300_v10\sound\SOUND.CFG 22K
FSXB300_v10\sound\xkan11.wav 176K
FSXB300_v10\sound\xkan12.wav 136K
FSXB300_v10\sound\xkan13.wav 178K
FSXB300_v10\sound\xkan14.wav 177K
FSXB300_v10\sound\xkan1shut.wav 224K
FSXB300_v10\sound\xkan1strt.wav 227K
FSXB300_v10\sound\xkan21.wav 603K
FSXB300_v10\sound\xkan22.wav 438K
FSXB300_v10\sound\xkan23.wav 835K
FSXB300_v10\sound\xkan24.wav 592K
FSXB300_v10\sound\xkan2strt.wav 81K
FSXB300_v10\sound\xkap1a.wav 238K
FSXB300_v10\sound\xkap1b.wav 246K
FSXB300_v10\sound\xkap1c.wav 135K
FSXB300_v10\sound\xkap1d.wav 135K
FSXB300_v10\sound\xkap2a.wav 267K
FSXB300_v10\sound\xkap2b.wav 287K
FSXB300_v10\sound\xkapfeather.wav 141K
FSXB300_v10\sound\xkapr.wav 140K
FSXB300_v10\sound\xkarumbl.wav 15K
FSXB300_v10\sound\xkbn21.wav 603K
FSXB300_v10\sound\xkbn22.wav 438K
FSXB300_v10\sound\xkbn23.wav 835K
FSXB300_v10\sound\xkbn24.wav 592K
FSXB300_v10\sound\xkbp1a.wav 255K
FSXB300_v10\sound\xkbp1b.wav 237K
FSXB300_v10\sound\xkbp1c.wav 127K
FSXB300_v10\sound\xkbp1d.wav 127K
FSXB300_v10\sound\xkbp2a.wav 256K
FSXB300_v10\sound\xkbp2b.wav 289K
FSXB300_v10\sound\xkbpfeather.wav 141K
FSXB300_v10\sound\xkbpr.wav 151K
FSXB300_v10\sound\xkbrumbl.wav 15K
FSXB300_v10\texture.diber\Cockpit.bmp 256K
FSXB300_v10\texture.diber\engine_left_l.bmp 4K
FSXB300_v10\texture.diber\Engine_Left_t.bmp 1M
FSXB300_v10\texture.diber\engine_right_l.bmp 4K
FSXB300_v10\texture.diber\Engine_Right_t.bmp 1M
FSXB300_v10\texture.diber\Fuselage1_l.bmp 4K
FSXB300_v10\texture.diber\Fuselage1_t.bmp 1M
FSXB300_v10\texture.diber\Fuselage2_l.bmp 4K
FSXB300_v10\texture.diber\Fuselage2_t.bmp 1M
FSXB300_v10\texture.diber\glass_l.bmp 4K
FSXB300_v10\texture.diber\Glass_t.bmp 64K
FSXB300_v10\texture.diber\Gradient.bmp 8K
FSXB300_v10\texture.diber\instruments_l.bmp 1M
FSXB300_v10\texture.diber\parking.bmp 32K
FSXB300_v10\texture.diber\PILOT.bmp 257K
FSXB300_v10\texture.diber\prop_super_king_air.2.bmp 256K
FSXB300_v10\texture.diber\prop_super_king_air.bmp 256K
FSXB300_v10\texture.diber\Seats.bmp 257K
FSXB300_v10\texture.diber\spinner_l.bmp 4K
FSXB300_v10\texture.diber\Spinner_t.bmp 256K
FSXB300_v10\texture.diber\thumbnail.JPG 79K
FSXB300_v10\texture.diber\Tires.bmp 257K
FSXB300_v10\texture.diber\VC_parts1_l.bmp 4K
FSXB300_v10\texture.diber\VC_Parts1_t.bmp 1M
FSXB300_v10\texture.diber\VC_Parts2.bmp 1M
FSXB300_v10\texture.diber\VC_Parts2_l.bmp 1M
FSXB300_v10\texture.diber\VC_Parts3.bmp 1M
FSXB300_v10\texture.diber\VC_Parts3_l.bmp 1M
FSXB300_v10\texture.diber\VC_Parts4.bmp 1M
FSXB300_v10\texture.diber\VC_Parts4_l.bmp 1M
FSXB300_v10\texture.diber\VC_Parts5.bmp 1M
FSXB300_v10\texture.diber\VC_Parts5_l.bmp 1M
FSXB300_v10\texture.diber\VC_Parts6.bmp 1M
FSXB300_v10\texture.diber\VC_Parts6_L.bmp 1M
FSXB300_v10\texture.diber\windshield_glass_l.bmp 4K
FSXB300_v10\texture.diber\Windshield_Glass_t.bmp 64K
FSXB300_v10\texture.diber\wing_left_l.bmp 4K
FSXB300_v10\texture.diber\Wing_left_t.bmp 1M
FSXB300_v10\texture.diber\wing_right_l.bmp 4K
FSXB300_v10\texture.diber\Wing_right_t.bmp 1M
FSXB300_v10\texture.lxsea\Cockpit.bmp 256K
FSXB300_v10\texture.lxsea\engine_left_l.bmp 4K
FSXB300_v10\texture.lxsea\Engine_Left_t.bmp 1M
FSXB300_v10\texture.lxsea\engine_right_l.bmp 4K
FSXB300_v10\texture.lxsea\Engine_Right_t.bmp 1M
FSXB300_v10\texture.lxsea\Fuselage1_l.bmp 4K
FSXB300_v10\texture.lxsea\Fuselage1_t.bmp 1M
FSXB300_v10\texture.lxsea\Fuselage2_l.bmp 4K
FSXB300_v10\texture.lxsea\Fuselage2_t.bmp 1M
FSXB300_v10\texture.lxsea\glass_l.bmp 4K
FSXB300_v10\texture.lxsea\Glass_t.bmp 64K
FSXB300_v10\texture.lxsea\Gradient.bmp 8K
FSXB300_v10\texture.lxsea\instruments_l.bmp 1M
FSXB300_v10\texture.lxsea\parking.bmp 32K
FSXB300_v10\texture.lxsea\PILOT.bmp 64K
FSXB300_v10\texture.lxsea\prop_super_king_air.2.bmp 256K
FSXB300_v10\texture.lxsea\prop_super_king_air.bmp 256K
FSXB300_v10\texture.lxsea\Seats.bmp 257K
FSXB300_v10\texture.lxsea\Seats2.bmp 256K
FSXB300_v10\texture.lxsea\spinner_l.bmp 4K
FSXB300_v10\texture.lxsea\Spinner_t.bmp 256K
FSXB300_v10\texture.lxsea\thumbnail.JPG 70K
FSXB300_v10\texture.lxsea\Tires.bmp 257K
FSXB300_v10\texture.lxsea\VC_parts1_l.bmp 4K
FSXB300_v10\texture.lxsea\VC_Parts1_t.bmp 1M
FSXB300_v10\texture.lxsea\VC_Parts2.bmp 1M
FSXB300_v10\texture.lxsea\VC_Parts2_l.bmp 1M
FSXB300_v10\texture.lxsea\VC_Parts3.bmp 1M
FSXB300_v10\texture.lxsea\VC_Parts3_l.bmp 1M
FSXB300_v10\texture.lxsea\VC_Parts4.bmp 1M
FSXB300_v10\texture.lxsea\VC_Parts4_l.bmp 1M
FSXB300_v10\texture.lxsea\VC_Parts5.bmp 1M
FSXB300_v10\texture.lxsea\VC_Parts5_l.bmp 1M
FSXB300_v10\texture.lxsea\VC_Parts6.bmp 1M
FSXB300_v10\texture.lxsea\VC_Parts6_L.bmp 1M
FSXB300_v10\texture.lxsea\windshield_glass_l.bmp 4K
FSXB300_v10\texture.lxsea\Windshield_Glass_t.bmp 64K
FSXB300_v10\texture.lxsea\wing_left_l.bmp 4K
FSXB300_v10\texture.lxsea\Wing_left_t.bmp 1M
FSXB300_v10\texture.lxsea\wing_right_l.bmp 4K
FSXB300_v10\texture.lxsea\Wing_right_t.bmp 1M
FSXB300_v10\thumbnail.JPG 79K