Sep 28, 2020 |
PAKISCERRO.zip
 
File Size
CVX_LOMAGHUNDA-LAKHA.BGL 332
CVX_NANGA-GHUNDAKAR.BGL 228
EMERGENCY IN THE MOUNTAINS\Completed.bmp 172K
EMERGENCY IN THE MOUNTAINS\EMERGENCYINTHEMOUNTAINS.flt 8K
EMERGENCY IN THE MOUNTAINS\EMERGENCYINTHEMOUNTAINS.wx 168K
EMERGENCY IN THE MOUNTAINS\EMERGENCYINTHEMOUNTAINS.xml 61K
EMERGENCY IN THE MOUNTAINS\EPISODE1.HTML 857
EMERGENCY IN THE MOUNTAINS\ESTRELLADO-finish.jpg 167K
EMERGENCY IN THE MOUNTAINS\sound\_recorded_2b2fa1a9-948e-4ee4-9c64-7ba4f876ebe3.wav 1M
EMERGENCY IN THE MOUNTAINS\sound\_recorded_34de78a2-48b5-470e-ad69-68770fa43cad.wav 226K
EMERGENCY IN THE MOUNTAINS\sound\_recorded_42a3d034-c929-4ce0-ad66-052c2fc3e2a1.wav 290K
EMERGENCY IN THE MOUNTAINS\sound\_recorded_5eb0caa7-eaf4-4ad0-a421-866b4a4271ac.wav 172K
EMERGENCY IN THE MOUNTAINS\sound\_recorded_7f450276-034c-4a53-9246-7bb6979472b6.wav 193K
EMERGENCY IN THE MOUNTAINS\sound\_recorded_88abc8ea-543f-4f91-87d9-0fc986615ace.wav 333K
EMERGENCY IN THE MOUNTAINS\sound\_recorded_8a07edb1-26cd-437d-8a1e-008f65abe968.wav 463K
EMERGENCY IN THE MOUNTAINS\sound\_recorded_9351b750-219f-411c-ac5a-c9d8bb313f63.wav 118K
EMERGENCY IN THE MOUNTAINS\sound\_recorded_aaa438bb-477b-4a36-abc8-0549b80c6269.wav 118K
EMERGENCY IN THE MOUNTAINS\sound\_recorded_bb403f83-fd26-4ca1-875f-f17d6a6321ac.wav 484K
EMERGENCY IN THE MOUNTAINS\sound\_recorded_bd9f28c3-1d8d-4e8f-9848-da6bce5a27c6.wav 226K
EMERGENCY IN THE MOUNTAINS\sound\_recorded_caac68d5-b124-45a2-952c-6ea028dea65d.wav 64K
EMERGENCY IN THE MOUNTAINS\sound\_recorded_d2620158-61dc-40bc-84af-22d8b634f7b7.wav 193K
EMERGENCY IN THE MOUNTAINS\sound\_recorded_dd8f4b82-c890-4869-8d9e-0d9b321afd4e.wav 280K
EMERGENCY IN THE MOUNTAINS\sound\_recorded_ef4a5df0-1a32-479b-8f53-5122cd8e186d.wav 1M
EMERGENCY IN THE MOUNTAINS\sound\_recorded_f0d4b27b-7277-4ce4-a778-d65479561cd8.wav 1M
EMERGENCY IN THE MOUNTAINS\sound\_recorded_f8bd3223-69f5-40a5-ba60-da5209d182d5.wav 549K
EMERGENCY IN THE MOUNTAINS\sound\_synthesized_c87308cd-0332-40c8-9719-3512ed4a662d.wav 92K
EMERGENCY IN THE MOUNTAINS\Uncompleted.bmp 172K
EMERGENCY-PART2-TO THE MONASTERY\Completed.bmp 172K
EMERGENCY-PART2-TO THE MONASTERY\EMERGENCY-PART2-TOTHEMONASTERY.flt 8K
EMERGENCY-PART2-TO THE MONASTERY\EMERGENCY-PART2-TOTHEMONASTERY.wx 168K
EMERGENCY-PART2-TO THE MONASTERY\EMERGENCY-PART2-TOTHEMONASTERY.xml 20K
EMERGENCY-PART2-TO THE MONASTERY\EPISODE2.html 824
EMERGENCY-PART2-TO THE MONASTERY\mission instructions.jpg 43K
EMERGENCY-PART2-TO THE MONASTERY\MONASTERIO-FINISH.jpg 171K
EMERGENCY-PART2-TO THE MONASTERY\sound\_recorded_206f4d0d-79d6-4f39-a18a-0863fb4c5c05.wav 506K
EMERGENCY-PART2-TO THE MONASTERY\sound\_recorded_21a8c2b0-b6c6-4a66-a786-1c1002976649.wav 592K
EMERGENCY-PART2-TO THE MONASTERY\sound\_recorded_3b0fc830-aecf-4d6b-a3ed-6a364d79b133.wav 624K
EMERGENCY-PART2-TO THE MONASTERY\sound\_recorded_5ef25a78-76e3-41c3-900a-3f89d0652e1d.wav 646K
EMERGENCY-PART2-TO THE MONASTERY\sound\_recorded_944e7d9d-fda5-4b62-856e-7c8d44d8b452.wav 1M
EMERGENCY-PART2-TO THE MONASTERY\sound\_recorded_9fc4cba9-1da3-42e0-ab30-21d4753306fe.wav 140K
EMERGENCY-PART2-TO THE MONASTERY\sound\_recorded_ba8f41b6-6d44-4c55-a489-da777de4fcd8.wav 172K
EMERGENCY-PART2-TO THE MONASTERY\Uncompleted.bmp 172K
FileID.diz 131
INSTRUCTION MANUAL....pdf 796K
NANGALAMAHUNDA.bgl 2K
portada.jpg 122K
portadIITA.gif 8K
portadIITAS.png 26K
READ ME FIRST .txt 1K
SCENERY\CVX_LOMAGHUNDA-LAKHA.BGL 332
SCENERY\CVX_NANGA-GHUNDAKAR.BGL 228
SCENERY\NANGALAMAHUNDA.bgl 2K
TAKEOFF FOM BASE.jpg 76K
Untitled 11.jpg 74K
Untitled 4.jpg 52K
Untitled 6.jpg 90K
Untitled 8.jpg 55K