Aug 07, 2020 |
C47USAGvip.zip > C47USAGvip
 
File Size
Up 1 Level
aircraft.cfg 3K
c47_dakota.air 9K
c47_dakota_t.bmp 2M
Discription.txt 304
USAG C47 Skytrain 'VIP Transport'.jpg 94K
USAG Readme.txt 659
y2cool3's readme.txt 641