Jan 30, 2023 |
 
File Size
Up 1 Level
Crj
AV8B.airbrk.gau 104K
AV8B.Radios.gau 50K
centerpanel_MFD.bmp 257K
CRJ_ AP.gau 44K
CRJ_adi.gau 606K
CRJ_adi_0001.GAU 606K
CRJ_combi.gau 61K
CRJ_combi_0001.GAU 61K
CRJ_directional-gyro.gau 242K
CRJ_directional-gyro_0001.GAU 242K
CRJ_eicas_1.gau 120K
CRJ_eicas_1_0001.GAU 120K
CRJ_eicas_2.gau 120K
CRJ_eicas_2_0001.GAU 120K
CRJ_radio_stack2.gau 50K
fsd_warn.stall.gau 85K
leftpanel_MFD.bmp 257K
mainpanel.bmp 2M
panel.cfg 2K
panel2.cfg 39
Phantom II_gearlever.gau 21K